مجلس شوراي اسلامي نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است/ مقام معظم رهبري

   سه شنبه ٠٥ مرداد ١٣٩٥

 

آخرين وضعيت طرحها و لوايح تقديمي به مجلس در دوره هشتم

 

رديف

ثبت

عنوان

‌چاپ

‌اعلام‌ وصول

كميسيون

نحوه رسيدگي

آخرين وضعيت

مرحله رسيدگي

ملاحظات

 • 1

1

طرح اصلاح موادي از آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

1 - 1484

1485

اصلاحيه

12/3/1387

آئين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 26/3/1387

 • 2

2

طرح تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

2- 313 - 1011 - 1065‌- 1126

12/3/1387

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 3

3

لايحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

3 - 143 - 144

21/3/1387

برنامه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 4

4

طرح حفظ حريم دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه و بيوت مراجع تقليد

4

دوره هفتم

امنيت

دوشوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 26/3/1387

 • 5

5

طرح اداره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

5

دوره هفتم

فرهنگي

دوشوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 26/3/1387

 • 6

6

طرح نحوه انجام فعاليتهاي تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي

6

دوره هفتم

آموزش

يك‌فوريتي

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 26/3/1387

 • 7

7

طرح اصلاح موادي از قانون مدني

7 - 471 - 533

دوره هفتم

قضائي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 8

8

طرح محدوديت توقيف مطبوعات

8

دوره هفتم

فرهنگي

يك‌فوريتي

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 26/3/1387

 • 9

9

طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين‌‌‌شهري

9 - 182

دوره هفتم

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

مصوب مجمع

 • 10

10

لايحه استرداد مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه و اردن

10 - 145

دوره هفتم

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 11

11

لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

11

دوره هفتم

اجتماعي

اصل 85

مجمع

 

 

 • 12

12

لايحه موافقتنامه معاضدت قضائي در زمينه امور حقوقي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس

12 - 138

دوره هفتم

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 13

13

لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان

13 - 333 - 687- 733 - 784 - 844

دوره هفتم

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 14

14

طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

14

دوره هفتم

برنامه

دوشوري

قانون

 

 

 • 15

15

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372

15 - 146

دوره هفتم

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 16

16

لايحه استفساريه قانون الزام دولت به اقدام قانوني به منظور ايجاد نظام هماهنگ و فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان

16- 312

دوره هفتم

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 17

17

لايحه موافقتنامه بين دولتي شبكه بزرگراه آسيايي

17 - 140

دوره هفتم

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 18

18

طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373

18 - 183

دوره هفتم

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 19

19

لايحه تصويب موافقتنامه بين دولتي شبكه راه آهن سراسري آسيايي

19 - 141

دوره هفتم

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 20

20

لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم

20

دوره هفتم

قضائي

اصل 85

قانون

 

 

 • 21

21

طرح ممنوعيت انتقال آراء صندوقهاي انتخاباتي قبل از شمارش در محل شعب

21- 147

دوره هفتم

امنيت

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 22

22

طرح تشكيل شوراي عالي خانواده

22 - 208

دوره هفتم

فرهنگي

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 23

23

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375

23

دوره هفتم

قضائي

اصل 85

قانون

 

 

 • 24

24

طرح استفساريه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371

24 - 184

دوره هفتم

اجتماعي

دوفوريتي

بايگاني

 

 

 • 25

25

طرح تخصيص اعتبار لازم جهت برخورداري معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزيستي

25

دوره هفتم

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 26

26

لايحه استفساريه ماده (26) قانون مدني

26

دوره هفتم

دوفوريتي

دوفوريتي

بايگاني

 

 

 • 27

27

طرح استفساريه ماده (61) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1386

27

دوره هفتم

دوفوريتي

دوفوريتي

بايگاني

 

 

 • 28

28

لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس

28 - 139

دوره هفتم

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 29

29

لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي

29 - 172

دوره هفتم

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 30

30

طرح استفساريه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

30 - 162

163

دوره هفتم

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 31

31

طرح رسيدگي به دارايي مقامات ، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران

31

1388

1431

1434

1826

پيوست

دوره هفتم

قضائي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

 

 

 • 32

32

لايحه آزادي اطلاعات

32 - 468 - 535

دوره هفتم

فرهنگي

دوشوري

قانون

 

 

 • 33

33

لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

33

دوره هفتم

اقتصادي

اصل 85

قانون

 

 

 • 34

34

لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان

34 - 188

دوره هفتم

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 35

35

لايحه اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي و الحاق موادي به آن

35

دوره هفتم

آموزش

اصل 85

قانون

 

 

 • 36

36

طرح الحاق يك تبصره به ماده (881) مكرر قانون اصلاح موادي از قانون مدني

36

26/3/1387

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 29/3/1387

 • 37

37

طرح اصلاح موادي از آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

37 - 193- 142-  316 444 - 476

26/3/1387

آئين‌نامه

دوشوري

قانون

 

 

 • 38

38

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

38 - 186

26/3/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 39

39

طرح اصلاح موادي از آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

40

2/4/1387

آئين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 10/4/1387

 • 40

40

لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت

41 - 209 - 666

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

قانون

 

 

 • 41

41

لايحه الحاق يك تبصره به بند (3) ماده (651) قانون مجازات اسلامي.

42

2/4/1387

قضائي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 42

42

لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقليه

43 - 293 پيوست دارد 1021 - 1079- 1215 - 1216 اصلاحي

1386

2/4/1387

قضائي

دوشوري

قانون

 

 

 • 43

43

لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان

44 - 289 - دو پيوست دارد

2/4/1387

قضائي

دوشوري

كميسيون

شوردوم

ارجاع : 25/9/1387

 • 44

44

لايحه تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن

45

2/4/1387

شوراها

يك‌شوري

کمیسیون

يك‌شوري

ارجاع : 3/8/1388

 • 45

45

لايحه پيشگيري از وقوع جرم

46

412

 657

اصلاحيه دارد

935

2/4/1387

قضائي

يك‌شوري

مجمع

 

 

 • 46

46

لايحه اصلاح مواد (702) و (703) قانون مجازات اسلامي مصوب 1375

47

2/4/1387

قضائي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 47

47

لايحه اصلاح ماده (660) قانون مجازات اسلامي

48 - 201 - 365

2/4/1387

قضائي

دوشوري

قانون

 

 

 • 48

48

لايحه اصلاح قانون‌ حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

49 - 300 - 628

2/4/1387

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 49

49

لايحه اصلاح قانون اصلاح تبصره (1) اصلاحي بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1380

50 - 334 - 673

2/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 50

50

لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

51 - 277

پيوست

2/4/1387

عمران

دوشوری

رد شد

 

 

 • 51

51

لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات

52

2/4/1387

صنایع

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 17/4/1387

 • 52

52

لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

53 - 187

2/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 53

53

لايحه موافقتنامه‌ سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق الجزاير

54 - 272

2/4/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 54

54

لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

55 - 273 - 493

2/4/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 55

55

لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين

56 - 202

2/4/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 56

56

لايحه اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) از حق الوكاله‌هاي وصولي از دعاويي كه دستگاههاي دولتي محكوم‌له واقع مي‌گردند به كارشناسان حقوقي و كارمندان مؤثر در پيشرفت آن

57 - 349

2/4/1387

برنامه

دوشوري

رد شد

 

 

 • 57

57

لايحه اختصاص ده درصد (10%) از عوارض ساليانه نوسازي به منظور جمع‌آوري ، حمل و نقل ، بازيافت و دفع زباله‌هاي شهري و پسماندهاي صنعتي با رعايت ضوابط فني زيست محيطي و بهداشتي

58 - 455

2/4/1387

امنيت

دوشوري

رد شد

 

 

 • 58

58

لايحه اختصاص نيم‌درصد (5/0%) حقوق ورودي وصولي به گمرك جمهوري اسلامي ايران

59 - 285 - 522

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 59

59

لايحه اخذ وروديه از بازديدكنندگان موزه‌هاي تخصصي

60 - 338 - 660

2/4/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 60

60

لايحه اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

61 - 286 -  876 - 878 - 1018

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 61

61

لايحه استفساريه تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382

62 - 1057

2/4/1387

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 62

62

لايحه استفساريه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

63

2/4/1387

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 13/4/1387

 • 63

63

لايحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384

64 - 279 - 490 - 505 - 508 - 639

2/4/1387

عمران

دوشوري

قانون

 

 

 • 64

64

لايحه اصلاح بند (2) اصلاحي ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1385

65

2/4/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 8/4/1387

 • 65

65

لايحه اصلاح بند (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور

66 - 176 - 317 - 350

2/4/1387

برنامه

دوشوري

قانون

 

 

 • 66

66

لايحه اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383

67 - 177- 318 - 325

2/4/1387

برنامه

دوشوري

قانون

 

 

 • 67

67

لايحه اصلاح بند (ز) تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

68

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 68

68

لايحه اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه‌جوئي بنزين

69

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 69

69

لايحه اصلاح بند (هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381

70- 551

2/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 70

70

لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

71 - 281 518 - 609

2/4/1387

كشاورزي

دوشوري

قانون

 

 

 • 71

71

لايحه اصلاح تبصره (4) لايحه قانوني اصلاح مقررات مربوط به تحصيل افسران و همافران و درجه‌داران و محصلين در نيروهاي مسلح مصوب 1358

72 - 173 - 301 پيوست دارد - 724

2/4/1387

امنيت

دوشوري

قانون

 

 

 • 72

72

لايحه اصلاح تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381

73 - 794

2/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 73

73

لايحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1387 كل كشور

74

2/4/1387

برنامه

دوشوري

مسترد

 

 

 • 74

74

لايحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1386 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري

75

2/4/1387

برنامه

دوشوري

مسترد

 

 

 • 75

75

لايحه اصلاح قانون انتخاب مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن

76

2/4/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 8/4/1387

 • 76

76

لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي

77 - 174 441-470

2/4/1387

كشاورزي

دوشوري

قانون

 

 

 • 77

77

لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384

78

2/4/1387

عمران

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 78

78

لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور

79 - 484 - 856 - 877

2/4/1387

صنايع

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 79

79

لايحه اصلاح قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن، غرف و دكه‌هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلح مصوب 1378

80 - 189

2/4/1387

قضائي

دوشوري

رد شد

 

 

 • 80

80

لايحه اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تسويه بدهيهاي دولت به بانكها

81

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 81

81

لايحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداري مصوب 1334

82 - 404 - 842 - 942 - 1234

2/4/1387

عمران

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 82

82

لايحه اصلاح ماده (1117) قانون مدني

83

2/4/1387

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع :  10/4/1387

 • 83

83

لايحه اصلاح ماده (117) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383

84 - 343- 762

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 84

84

لايحه اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزاياي مستمر ، پس‌انداز ثابت ، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 و ماده (190) قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و الحاق ماده (187) مكرر به قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370

85 - 210 - 799 - 922

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

قانون

 

 

 • 85

85

لايحه اصلاح ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

86 - 190

2/4/1387

برنامه

دوشوري

رد شد

 

 

 • 86

86

لايحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمركي مصوب 1350 و ماده (295) آئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 1351

87 - 284 - 523

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 87

87

لايحه اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381

88 - 552

2/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 88

88

لايحه اصلاح ماده (20) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

89 - 351 - 646

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 89

89

لايحه اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران

90 - 400 - 790

2/4/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 90

90

لايحه اصلاح ماده (3) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1382

91 - 211

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

رد شد

 

 

 • 91

91

لايحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1385 كل كشور

92

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 92

92

لايحه اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

93 - 178 - 319  - 326

2/4/1387

برنامه

دوشوري

قانون

 

 

 • 93

93

لايحه اصلاح ماده (60) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380

94 - 304 - 644

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 94

94

لايحه اصلاح ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364

95 - 276 - 525

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

قانون

 

 

 • 95

95

لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383

96 - 297

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 96

96

لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن

97 -

2/4/1387

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 97

97

لايحه الحاق به موافقتنامه اصولي بين دولتهاي طرفهاي موافقتنامه چندجانبه اصولي راجع به حمل و نقل بين‌المللي براي ايجاد دالان اروپا - قفقاز آسيا و موافقتنامه راجع به تامين مالي مشترك دبيرخانه دائمي كميسيون بين دولتي

98 - 271

2/4/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 98

98

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل‌هاي اول و دوم الحاقي به كنوانسيون ژنو مصوب 1977.

99

2/4/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 23/4/1387

 • 99

99

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3) ، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتيها

100 - 175

2/4/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 100

100

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب

101- 339

2/4/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 101

101

لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي

102 - 274 - 480 - 481 - 591

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 102

102

لايحه الحاق يك تبصره به بند (22) ماده (3) آئين‌نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348

103 - 278 -  519 - 520

2/4/1387

عمران

دوشوري

قانون

 

 

 • 103

103

لايحه الحاق يك تبصره به قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه‌تمام متوقف

104 - 541

2/4/1387

عمران

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 104

104

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379

105 - 621 - 913

2/4/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 105

105

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (10) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379

106- 322 - 627 - 1031

2/4/1387

قضائی

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع مجدد : 16/12/1388

 • 106

106

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (177) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383

107- 305- 728- 729 - 814

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 107

107

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378

108 - 203

2/4/1387

امنيت

دوشوري

مسترد

 

 

 • 108

108

لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعطاي مرخصي بدون حقوق مستخدمين رسمي يا ثابت كه همسر آنان به خارج از كشور اعزام مي‌شوند

109 - 212

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

رد شد

 

 

 • 109

109

لايحه الحاق يك ماده به آئين‌نامه مالي شهرداريها

110 - 204

2/4/1387

امنيت

دوشوري

رد شد

 

 

 • 110

110

لايحه الحاق يك ماده به قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

111 - 275 - 482

2/4/1387

اجتماعي

دوشوري

قانون

 

 

 • 111

111

لايحه به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك

112

2/4/1387

برنامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 12/4/1387

 • 112

112

لايحه بيمه اجباري مسووليت حرفه‌اي مجريان ساخت و ساز ساختمانها

113  - 288

2/4/1387

عمران

دوشوري

مسترد

 

 

 • 113

113

لايحه پيش‌فروش ساختمان

114 - 194 - 1069 1270

1324

2/4/1387

قضائي

دوشوري

قانون

 

 

 • 114

114

لايحه تجارت

115 - 451 -

2/4/1387

قضايي

اصل 85

كميسيون

اصل 85

ارجاع : 24/9/1387

 • 115

115

لايحه تشكيل صندوقهاي حمايت اجتماعي جوانان و بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي استاني (مهر امام رضا «ع»)

116

2/4/1387

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 12/4/1387

 • 116

116

لايحه تعيين تكليف اراضي تملك شده توسط دستگاههاي دولتي

117 - 542

2/4/1387

عمران

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 117

117

لايحه تمديد قانون فعال نمودن هي‍أت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384

118 - 269

2/4/1387

قضائي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 118

118

لايحه تمديد ماده (10) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 و استثناء آنها از احكام مغاير قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383

119 - 335

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

رد شد

 

 

 • 119

119

لايحه تمديد معافيت مالياتي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372

120 - 185 - 437 -  پيوست دارد 672

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

قانون

 

 

 • 120

120

لايحه تمديد مهلت اجراي ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382

121 - 287

2/4/1387

اقتصادي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 121

121

لايحه جرائم رايانه‌اي

122 - 195 - 436 - 496 - 653 - 718

2/4/1387

قضائي

دوشوري

قانون

 

 

 • 122

122

لايحه جرم‌زدائي از قانون مواد مخدر و درمان مبتلايان به سوء مصرف مواد مخدر

123 - 292

2/4/1387

قضائي

دوشوري

كميسيون

شوردوم

ارجاع : طي نامه‌اي در تاريخ 22/10/1387

 • 123

123

لايحه چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهاي مسلح نسبت به آراي صادره از هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي

124 - 207 - 947

2/4/1387

امنيت

دوشوري

قانون

 

 

 • 124

124

لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي

125 - 435 پيوست دارد - 1074

2/4/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 125

125

لايحه شفاف‌سازي و رسيدگي به اموال و دارائيهاي مسوولين كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي

126

2/4/1387

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 10/4/1387

 • 126

126

لايحه صيانت ازحريم مسيرهاي شبكه كابل فيبر نوري شبكه مادر مخابراتي كشور

127- 280

645 - 658

2/4/1387

صنايع

دوشوري

قانون

 

 

 • 127

127

لايحه مجازات اسلامي (كليات ، حدود ، قصاص ، ديات)

128 - 196 - 815

2/4/1387

قضائي

اصل 85

شوراي نگهبان

اصل 85

اعاده شده

 

 • 128

128

لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

129 - 290 - 681

1482

1579

2/4/1387

قضائي

دوشوري

قانون

 

 

 • 129

129

لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان

130 - 205

2/4/1387

قضائي

دوشوري

كميسيون

شوردوم

ارجاع : 24/7/1387

 • 130

130

لايحه مستثني شدن شهرداريهاي كشور در واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالك و مستأجر

131 - 206 - 916 - 1037

2/4/1387

شوراها

دوشوري

قانون

 

 

 • 131

131

لايحه معافيت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودي

132 - 793

2/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 132

132

لايحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز، نفت ، فرآورده‌هاي نفتي و مواد پتروشيمي

133 - 198

2/4/1387

انرژي

دوشوري

رد شد

 

 

 • 133

133

لايحه ناظر بر اجراي معاهده منع گسترش ، توليد، انباشت و بكارگيري سلاحهاي شيميائي و انهدام آنها

134

2/4/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 10/4/1387

 • 134

134

لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي

135 - 291

2/4/1387

قضائي

دوشوري

كميسيون

شوردوم

ارجاع : 26/9/1387

 • 135

135

لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشياي مشابه و بدل آثار فرهنگي - تاريخي

136 - 353 - 685

2/4/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 136

136

لايحه حمايت خانواده

137 - 197

1202

پيوست

1109

پيوست

جايگزين‌پيوست

اصلاحيه جايگزين‌پيوست

2/4/1387

قضائي

دوشوري

دستور

شوردوم

ارجاع : 17/6/1389

 • 137

137

طرح تمديد زمان اجراي ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

150 -  200

اصلاحيه

5/4/1387

كشاورزي

دوشوري

رد شد

 

 

 • 138

138

طرح حفظ ، حمايت ، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور

151 - 327 - 576 - 704 - 743

5/4/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 139

139

طرح اصلاح قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور

152 - 298 پيوست دارد

5/4/1387

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 21/10/1387

 • 140

140

طرح استفساريه محدوده قانوني موضوع ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374

153

5/4/1387

کشاورزی

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 141

141

طرح اصلاح قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران

154 - 299 - 577

5/4/1387

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 21/10/1387

 • 142

142

طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور

155 - 282

پيوست دارد

5/4/1387

كشاورزي

دوشوري

كميسيون

شوردوم

ارجاع‌ : 14/9/1387

 • 143

143

طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد

156 - 306 - 526 - 611

5/4/1387

كشاورزي

دوشوري

قانون

 

 

 • 144

144

طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي

157 - 283- 507 - 813

5/4/1387

كشاورزي

دوشوري

قانون

 

 

 • 145

145

طرح تمديد زمان اجراي ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور

158 - 199

5/4/1387

كشاورزي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 146

146

لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوقهاي بازنشستگي كشوري، لشگري و تأمين اجتماعي و ساير صندوقها در برخورداري از خدمات درماني

159 - 270

دوره هفتم

اجتماعي

دوشوري

قانون

 

 

 • 147

147

لايحه متمم قانون بودجه سال 1387 كل كشور جهت تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و ضروري و جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي

160

9/4/1387

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 148

148

طرح تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه

165 - 217

12/4/1387

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 18/4/1387

 • 149

149

لايحه موافقتنامه چندجانبه بين كشورهاي عضو گروه دي - هشت درخصوص كمك اداري در زمينه موضوعات گمركي

166 - 336

12/4/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 150

150

طرح الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

169

16/4/1387

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 29/4/1387

 • 151

151

طرح ساماندهي استفاده از تسهيلات دولتي

170 - 303

16/4/1387

اقتصادي

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 152

152

لايحه موافقتنامه دوجانبه درمورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي، جلوگيري ، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

171 - 337

16/4/1387

اقتصادي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 153

153

لایحه چگونگی محاسبه مالیات حساب ذخیره تسعير دارائیها و بدهیهای ارزی

179 - 307 - 561

19/4/1387

اقتصادی

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 154

154

لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی

180 - 308

19/4/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 155

155

لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب

181 - 309 - 640

19/4/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 156

156

طرح نظارت و هماهنگي در هدفمند كردن يارانه‌ها

215

13/5/1387

ويژه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 157

157

طرح ساماندهي نهادهاي تبليغي، ديني و فرهنگي تشكيل ستاد عالي توسعه فرهنگ اسلامي

216 - 495

13/5/1387

فرهنگي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 158

158

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاههاي آسيا

218 - 394

1619

16/5/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 159

159

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تأتر

219- 395

1620

16/5/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 160

160

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه

220 - 372

1824

16/5/1387

اقتصادي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

 

 

 • 161

161

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز

221 - 384

1678

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 162

162

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي

222 - 413

1582

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 163

163

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس

223 - 344

1626

16/5/1387

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 164

164

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه

224 - 414

1583

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 165

165

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد اروپائي مديريت كيفيت

225 - 345

1627

16/5/1387

صنايع

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 16/9/1387

 • 166

166

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

226 - 415

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 167

167

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز

227- 385

1677

1813

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

اعاده شده

ارجاع :  18/9/1387

 • 168

168

لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين لغزش

228 - 369

1584

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 169

169

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در طرح همكاري نظارت بر امور داروئي

229 - 340

1617

جايگزين

16/5/1387

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 170

170

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي

230 - 346

1628

1778

16/5/1387

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 171

171

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه زنبورداران

231 - 461

16/5/1387

كشاورزي

يك‌شوري

دبيرخانه قوانين

يك‌شوري

ارجاع :  23/5/1387

 • 172

172

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي

232 - 416

1585

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 173

173

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن همكاري منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند

233 - 352

1811

16/5/1387

امنيت

يك‌شوري

شوراي نگهبان

اعاده شده

ارجاع :  18/9/1387

 • 174

174

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه كنترل بيماريهاي مشترك انسان و دام مديترانه

234 - 462 - 610

16/5/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 175

175

لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان

235 - 417

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 176

176

لايحه ضوابط ملي ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

236 - 423

16/5/1387

كشاورزي

دوشوري

مسترد

 

 

 • 177

177

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن درخصوص مقابله با اعمال غيرقانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره

237 - 366

16/5/1387

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 178

178

لايحه استفساريه قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي مصوب 1386

238 - 529

16/5/1387

امنيت

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 179

179

لايحه تعديل ساعت كار شاغلين رسته‌هاي بهداشتي درماني

239 - 445 - 661

16/5/1387

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 180

180

لايحه پذيرش اصلاحيه مواد (24) و (25) اساسنامه سازمان بهداشت جهاني

240 - 341

16/5/1387

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 181

181

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (1) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358

241 - 367

654

16/5/1387

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 182

182

لايحه توافقنامه جامع همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليوي

242 - 354

16/5/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 183

183

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي

243-

386

1676

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 184

184

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي

244 - 396

1621

16/5/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 185

185

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با دوپينگ

245 - 397

1622

16/5/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 186

186

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان منطقه‌اي درياي پاك

246 - 387

1681

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع :  11/10/1390

 • 187

187

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني

247 - 405

16/5/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 188

188

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي تاييد صلاحيت

248 - 347

1629

1779

16/5/1387

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 189

189

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن

249 - 371

1618

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 190

190

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي آب

250 - 388

1680

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 191

191

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستانهاي علوم آسيا

251 - 375

1662

1822

16/5/1387

آموزش

يك‌شوري

شوراي نگهبان

 

 

 • 192

192

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن نظام جهاني ارتباطات سيار

252

16/5/1387

صنايع

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع :  26/5/1387

 • 193

193

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مراجع نظارتي بيمه‌اي كشورهاي در حال توسعه

253 - 492

16/5/1387

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 194

194

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي

254 - 389

1679

1812

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

يك‌شوري

ارجاع :  23/5/1387

 • 195

195

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان اروپايي پژوهشهاي هسته‌اي

255 - 406

 

16/5/1387

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

مجدد به كميسيون ارجاع شد. 6/8/1387

 • 196

196

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي پاركهاي علمي

256

16/5/1387

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع :  23/5/1387

 • 197

197

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي

257

16/5/1387

صنايع

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع :  23/5/1387

 • 198

198

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن پاركهاي تحقيقاتي دانشگاهي

258 - 407

16/5/1387

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع :  18/9/1387

 • 199

199

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

259 - 390

1675

16/5/1387

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 200

200

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در دانشكده بين‌المللي راديو و تلويزيون

260 - 398

16/5/1387

فرهنگي

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 201

201

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشينها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه

261 - 463 - 567

16/5/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 202

202

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي بو. آ. او

262 - 373

1636

1825

16/5/1387

اقتصادي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

 

 

 • 203

203

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي - 8)

263 - 355

16/5/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 204

204

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آسيائي كاهش بلايا

264 - 356

16/5/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 205

205

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا - آسيا

265 - 418

1586

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 206

206

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سيستم كاوش و نجات از طريق ماهواره

266 - 370

1581

16/5/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 207

207

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين‌المللي علوم باغباني

267 - 464 - 566

16/5/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 208

208

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء

268 - 376

16/5/1387

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 16/9/1387

 • 209

209

طرح حراستها

296

16/5/1387

امنيت

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 26/5/1387

 • 210

210

طرح دريافت يارانه‌ها و بهاي خدمات شهري و روستائي از نيروي كار خارجي شاغل در كشور

302 - 553

20/5/1387

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 211

211

طرح اصلاح ماده (81) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

314 - 403 - 429

10/6/1387

برنامه

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 212

212

لايحه اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

315

10/6/1387

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 213

213

طرح اصلاح تبصره (4) قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 21/6/1372

320 - 399 - 622 - 712

13/6/1387

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 214

214

لايحه تصويب موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين كشورهاي عضو اكو و پروتكل اصلاحي آن

321 - 411 - 562

13/6/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 215

215

طرح پرداخت بدهيهاي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي

329 - 434

17/6/1387

برنامه

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 216

216

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با دوپينگ

330 - 374 - 727 - 860

17/6/1387

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 217

217

طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363

331 - 737 - 738 - 1016

1612

1697

17/6/1387

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 218

218

طرح حمايت از بازسازي بافتهاي فرسوده

332 - 454 - 1039 - 1042 - 1236

1243

17/6/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 219

219

طرح تاسيس كارگروههاي مشورتي مجلس در استانها

342 - 402

19/6/1387

اجتماعي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 220

220

طرح تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

348 - 652 - 701 - 849

20/6/1387

آموزش

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 221

221

طرح انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

359 - 426

24/6/1387

اجتماعي

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 222

222

طرح زكات

360 - 457 - 602 - 605  - 682

1685

24/6/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 223

223

لايحه اصلاح ماده (28) الحاقي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1378

361 - 452 - 570 - 585 - 678- 763

26/6/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 224

224

طرح پيگيري انتقال مقر دائمي سازمان ملل متحد از آمريكا

362 - 469 - 791

26/6/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع مجدد از جلسه علني : 15/6/1388

 • 225

225

طرح تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

363- 446

26/6/1387

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 226

226

طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات بعدي آن

364 - 430

431- 588

26/6/1387

امنيت

يك‌فوريتي

مجمع

 

 

 • 227

227

طرح الزام دانشگاهها ، مراكز و موسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها

368

27/6/1387

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 6/7/1387

 • 228

228

طرح افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر و ممتاز و درجه يك در سال 1387

379 - 383

7/7/1387

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 229

229

طرح تاسيس شركتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني

380 - 438  - 797  - 800 پيوست دارد  - 1222

7/7/1387

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 230

230

لايحه ايجاد هشت منطقه ويژه اقتصادي

381 - 453

7/7/1387

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 231

231

لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت

382 - 459

7/7/1387

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 232

232

طرح اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 و قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني

391 - 460 - 521

9/7/1387

بهداشت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 233

233

طرح استفساريه مواد (1) و (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

401

14/7/1387

اقتصادي

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 234

234

طرح تسري آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي شهرهاي بالاي يك‌ميليون نفر جمعيت (كلانشهرها)

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

408 - 619

1439

16/7/1387

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 235

235

طرح تسري تطبيق نصاب معاملات شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

409 - 530 - 713

16/7/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 236

236

طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

410 - 506

16/7/1387

قضائي

دوشوري

بايگاني

 

 

 • 237

237

طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

419 - 458 - 571 - 702

17/7/1387

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 238

238

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه شماره (147) درمورد حداقل استانداردها در كشتيهاي تجاري

427

5/8/1387

عمران

يك‌شوري

دبيرخانه قوانين

يك‌شوري

ارجاع : 14/8/1387

 • 239

239

طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستائي

442 - 580

686 - 736

19/8/1387

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 240

240

طرح خدمات‌رساني به ايثارگران

443- 603 - 604 - جايگزين دارد

19/8/1387

اجتماعي

يك‌فوريتي

آماده طرح

يك‌فوريتي

ارجاع : 26/8/1387

به دستور هيات رئيسه در فهرست آماده طرح بماند.

 • 241

241

طرح تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي

449

26/8/1387

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 242

242

لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش

450 - 524

26/8/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 243

243

طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري

456 - 630 - 631 -1067

1309

1413

29/8/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 244

244

لايحه آئين‌دادرسي ديوان عدالت اداري

467

1064

1277

1503

1696

10/9/1387

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 245

245

طرح اصلاح قانون دامپزشكي كشور

474

13/9/1387

كشاورزي

دوشوري

مسترد

 

 

 • 246

246

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز آموزش و تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و آماري كشورهاي اسلامي

475 - 600 - 714

13/9/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 247

247

طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي

477

17/9/1387

آموزش

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 248

248

طرح اجازه تصويب اساسنامه و تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها و دهياري‌هاي ‌كشور

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

478

17/9/1387

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 249

249

لايحه قضازدائي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين

479

17/9/1387

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 11/10/1387

 • 250

250

طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري و تبصره اصلاحي

483 - 543 - 559 - 642

18/9/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 251

251

طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي و ميكروبي عليه جمهوري اسلامي ايران

487 - 534 - 540

24/9/1387

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 252

252

طرح استفساريه تبصره (1) ماده (2) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص شهرداريها

488 - 554

24/9/1387

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 253

253

لايحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و كف) براي فضاهاي آموزشي

489- 656 - 665

24/9/1387

امنيت

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 254

254

طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها در دوره هفتم ارائه شده بود)

494 - 510 - 595

24/9/1387

دوره هفتم

اعاده ازمجمع

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 255

255

طرح الزام دولت به حمايت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطين

501 - 504

10/10/1387

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

دوفوريتي

 

 • 256

256

لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور

502 - 563 - 564

10/10/1387

برنامه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 257

257

لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها

503 - 596 806 - 945 - 956

10/10/1387

ويژه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 258

258

لايحه حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

509 - 855 - جايگزين دارد 1081 -1252

11/10/1387

آموزش

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 259

259

طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد (غيردولتي)

513 - 1055 -1304

15/10/1387

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون (مسكوت)

 

در تاريخ 24/1/1390  سه‌ماه مسكوت ماند

 • 260

260

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

514

15/10/1387

اقتصادي

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 261

261

لايحه الحاقيه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران  و دولت جمهوري فدرال نيجريه

515 - 643

15/10/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 262

262

لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي و كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا

516 - 625

15/10/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 263

263

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اريتره

517 - 615

15/10/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 264

264

طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران

531 - 917 - 1009

22/10/1387

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 19/12/1388

 • 265

265

طرح بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان ، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار)

532 - 578 - 674 - 787

22/10/1387

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 266

266

طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران

536 - 667 - 744

25/10/1387

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 267

267

لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

537 - 620

25/10/1387

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 268

268

لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

538 - 592

25/10/1387

عمران

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 269

269

لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان

539 - 626

25/10/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 270

270

لايحه آئين‌دادرسي كيفري

546

1531

اصلاحيه

6/11/1387

قضائي

اصل 85

شوراي نگهبان

اصل 85

تصويب اصل 85 :

16/10/1388

 • 271

271

طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382

547

6/11/1387

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 9/11/1387

 • 272

272

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهای بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمي الجزاير

548 - 616

6/11/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 273

273

لايحه موافقتنامه حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين

549 - 623

6/11/1387

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 274

274

لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و پانزده منطقه ويژه اقتصادي

550 - 647 - 1186

6/11/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 275

275

لايحه بودجه سال 1388 كل كشور

555 - 608 - 629

8/11/1387

تلفيق

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 276

276

طرح اصلاح ماده (79) و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 واصلاحات بعدي آن

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

556

8/11/1387

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 16/11/1387

 • 277

277

طرح اصلاح موادي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

557 - 735 - 776

8/11/1387

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 278

278

طرح الحاق يك ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدي آن

558 - 617 - 683

8/11/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 279

279

طرح الزام دولت به تجديدنظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم

565 - 601 - 715

9/11/1387

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 280

280

طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1387

572 - 587

15/11/1387

قضائي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 281

281

لايحه اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك توسعه اسلامي

573 - 618

15/11/1387

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 282

282

طرح قانونمند نمودن به كارگيري عناوين علمي (الحاق يك ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامي)

575 - 689 - 818

16/11/1387

آموزش

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 283

283

طرح ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تأمين خسارتهاي بدني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

584 - 586

27/11/1387

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 284

284

لايحه تمديد مهلت اجراء تبصره (2) ماده (33) ‌اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور- مصوب 1386

589 - 705 - 785

30/11/1387

كشاورزي

يك‌فوريتي

مجمع

 

 

 • 285

285

طرح الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوين برنامه احياء، تقويت و سياست‌گذاري مراكز تربيت معلم

590 - 690

30/11/1387

آموزش

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 286

286

طرح جامع كاداستر كشور

597

4/12/1387

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 19/12/1387

 • 287

287

لايحه اصلاح ماده (17) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369

598 - 700

5/12/1387

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 288

288

لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست

599 - 805 - 843 - 1019

5/12/1387

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 24/1/1389

 • 289

289

طرح اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362

613- 732- 768 867 - 1056 1183

1379

14/12/1387

شوراها

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 290

290

لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382

624 1279

1455

جايگزين

22/12/1387

مشترك

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 291

291

لايحه موافقتنامه همكاريهاي گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت دمكراتيك خلق الجزاير

632 - 684

16/1/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 292

292

لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347

635 - 711 - 804 - 857 - 943

18/1/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 293

293

طرح اصلاح مواد (607) و (609) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

636

1623

18/1/1388

قضائي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 294

294

طرح اصلاح تبصره‌هاي (1) و (9) ذيل ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373

637 - 801

18/1/1388

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

در جلسه علني مورخ 8/7/1388 به كميسيون عودت شد

 • 295

295

طرح اصلاح موادي از قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362

638 - 742 - 782

18/1/1388

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 296

296

طرح تشكيل ستاد و دبيرخانه دائمي تحقق اهداف نامگذاري سالانه

641- 766

19/1/1388

فرهنگي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 297

297

طرح استفساريه ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386

650 - 850

23/1/1388

مشترك

يك‌فوريتي

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 3/8/1388

 • 298

298

طرح الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات بعدي آن

651 - 655

25/1/1388

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 299

299

لايحه اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380

659 - 699 - 703

26/1/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 300

300

طرح ساماندهي نظام اداري دولت

668 - 795 - 807

1/2/1388

اجتماعي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع : 15/2/1388

به دستور آقاي حاجي بابائي از دستور خارج شد.

 • 301

301

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

669- 734

2/2/1388

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 302

302

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

670

725

810

1210

2/2/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 303

303

لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

671 - 726 - 811

2/2/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 304

304

طرح الحاق يك ماده به عنوان ماده (120) به قانون شهرداري‌ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدي

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

675 - 1098

2/2/1388

شوراها

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 305

305

لايحه اصلاح بند (2) اصلاحي ماده (36) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1385

679 - 798

6/2/1388

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 306

306

طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

680 - 875 - پيوست دارد- 1004 -1094

8/2/1388

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 307

307

لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين

693- 764

20/2/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 308

308

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتيها

694 - 948-  1102

20/2/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 309

309

لايحه موافقتنامه دوجانبه درزمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه

695 - 769

20/2/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 310

310

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه در زمينه حفظ نباتات

696 - 864  - 995

20/2/1388

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 311

311

طرح نحوه اجراي اصل يكصد و شصتم (160) قانون اساسي و تبيين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري

698

23/2/1388

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 13/3/1388

 • 312

312

طرح دريافت مابه‌التفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود كشت برنج

708-  767

27/2/1388

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 313

313

طرح اصلاح بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (214) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

709

27/2/1388

آئين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 4/3/1388

 • 314

314

طرح تمديد زمان اجراي قانون بودجه سال 1387 و متمم آن تا شهريور ماه سال 1388

710 - 752

27/2/1388

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 315

315

طرح اصلاح ماده (1) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 1386

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

716 - 792

30/2/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 316

316

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به مقاوله‌نامه كار دريائي مصوب سازمان بين‌المللي كار

717 - 953

30/2/1388

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 317

317

طرح اختصاص حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات استاني به آباداني و توسعه روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از پانزده هزار نفر

721- 765

3/3/1388

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 318

318

طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351

722 - 783

3/3/1388

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 319

319

طرح اصلاح ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1346

723 - 1054

5/3/1388

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 320

320

لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه ، آستارا و سهلان

741 - 1185

27/3/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 321

321

طرح ساماندهي ارتقاء بهره‌وري دستگاههاي اجرائي دولتي

745

31/3/1388

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع‌: 8/4/1388

 • 322

322

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن

746 - 830

2/4/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 323

323

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس

747 - 831

2/4/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 324

324

لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين

748 - 858

2/4/1388

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 325

325

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرائم سازمان‌يافته و تروريزم

749 - 859

2/4/1388

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 326

326

لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

753 - 923

7/4/1388

اقتصادي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 327

327

طرح استفساريه درخصوص تبصره (1) ماده واحده الحاقي صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و موسسات عمومي دولتي

754 - 758

9/4/1388

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 328

328

طرح شناسائي مصدومين شيميائي در مناطق بمباران شده

755 - 1002 - 1005

جايگزين دارد

9/4/1388

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 329

329

طرح اصلاح ماده واحده و رديفهاي قانون بودجه سال 1388 كل كشور

756 - 757

9/4/1388

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 330

330

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 1364

759 - 851 - 1048 - 1095

10/4/1388

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 331

331

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

760 - 832

10/4/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 332

332

طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 1372

772- 1003 - 1038

4/5/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 333

333

طرح الحاق يك تبصره به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول شهرداريها مصوب 1361

773 - 1080

4/5/1388

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 334

334

طرح اصلاح بند (1) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن

774

4/5/1388

شوراها

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 335

335

طرح دفاتر رسمي ازدواج و طلاق و كانون سردفتران ازدواج و طلاق

775

1790

4/5/1388

قضائي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع : 12/5/1388

 • 336

336

لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور

777

1804

6/5/1388

كشاورزي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

ارجاع : 25/5/1388

 • 337

337

طرح تبديل سازمانهاي تربيت بدني ، ميراث فرهنگي و گردشگري و بنياد شهيد و امور ايثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش

778 1307 1308

6/5/1388

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 338

338

لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برخي از سازمانها و مجامع بين‌المللي

779 - 949

1587

6/5/1388

عمران

يك‌شوري

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 19/2/1389

 • 339

339

طرح اصلاح ماده (11) قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

780- 836

6/5/1388

صنايع

يك‌شوري

بایگانی

 

 

 • 340

340

طرح مقررات امور پزشكي ، داروئي و مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

786

7/5/1388

بهداشت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 10/6/1388

 • 341

341

طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير بيمه مي‌باشند

796

11/5/1388

اجتماعي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

در اجراي ماده (145) در دستور قرار  گرفت

 • 342

342

طرح سرمايه‌گذاري - توسعه اشتغال و بخش خصوصي

819

1392

1/6/1388

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 10/6/1388

 • 343

343

طرح افشاء نقض حقوق بشر توسط آمريكا در جهان امروز

820 - 910 - 912

1/6/1388

امنيت

يك‌فوريتي

كميسيون

اعاده شده

ارجاع : 30/9/1388

 • 344

344

طرح اصلاح بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور

822 - 896

 902 - 987

10/6/1388

برنامه

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 345

345

لايحه موافقتنامه همكاري قضائي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

823 - 889 - 1012

10/6/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 346

346

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان

824 - 890 - 1013

10/6/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

7/12/1389

مصوبه‌مجمع

 • 347

347

لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان

825 - 891 - 1028

10/6/1388

قضائي

يك‌شوري

مجمع

 

 

 • 348

348

طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركتهاي پيمانكار نيروي انساني

829 - 1156

15/6/1388

اجتماعي

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 349

349

طرح مجازات استفاده غير مجاز از عناوين علمي

833 - 870

974 - 1032

17/6/1388

آموزش

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 350

350

طرح اعلام روز (29) دي ماه به عنوان روز غزه نماد مقاومت فلسطين

834 - 903

17/6/1388

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 351

351

طرح نظارت بر رفتار و عملكرد قضات

835

17/6/1388

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 31/6/1388

 • 352

352

طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستائي

837

1/6/1388

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده از مجمع

ارجاع : 1/7/1388

 • 353

353

طرح لغو ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

845

5/7/1388

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 354

354

طرح افزايش توان اعتباري بانكها و حمايت از توليد

846

 

7/7/1388

اقتصادي

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 355

355

طرح ارائه تسهيلات براي امور وقفي

847 - 914

7/7/1388

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 356

356

طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي

848 - 1052 - 1053

7/7/1388

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 12/7/1388

 • 357

357

طرح استفاده از تسهیلات صندوق ذخيره ارزي

854 - 911 - 915 - 961

14/7/1388

برنامه

يك‌فوريتي

قانون

 

مصوب مجمع

 • 358

358

طرح متوازن‌سازي بهره‌برداري از منابع گاز كشور

863 - 963 - 964

20/7/1388

انرژي

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 359

359

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

865 - 892 - 1029

21/7/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 360

360

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

866 - 893 - 1030

21/7/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 361

361

طرح الحاق يك تبصره به ماده (192) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

871- 1119 - 1120

27/7/1388

آئين‌نامه

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 362

362

طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني (ره) مصوب 14/8/1368

874

28/7/1388

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 20/8/1388

 • 363

363

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل آمادگي، مقابله و همكاري در برابر سوانح آلودگي ناشي از مواد خطرناك و سمي مصوب 2000 ميلادي (برابر با 1379 هجري شمسي)

881 - 946

10/8/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 364

364

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي نايروبي درباره انتقال لاشه كشتيها

882 - 951

10/8/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 365

365

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بازنگري‌كننده كنوانسيون مدارك شناسائي دريانوردان

883 - 950

10/8/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 366

366

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي در باره مسووليت مدني براي خسارت آلودگي نفت سوخت كشتي

884 - 952

10/8/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 367

367

طرح الحاق يك تبصره به ماده (4) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 (اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

885

1624

10/8/1388

قضائي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 368

368

طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 (اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

886 - 1043

10/8/1388

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 369

369

لايحه موافقتنامه همكاريهاي گردشگري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لبنان

887 - 944

12/8/1388

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 370

370

لايحه تصويب متن تجديدنظر شده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات

888 1264

12/8/1388

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 371

371

طرح ماده (101) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن.

897 - 1044

19/8/1388

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 372

372

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387

898 - 989

19/8/1388

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 373

373

لايحه امور گمركي

899

1430

1474

اصلاحيه 1 و2

1515

پيوست

1711

19/8/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 374

374

لايحه تسري حكم ماده (191) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 به مالياتها و عوارض كالا و خدمات

900 - 969

19/8/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 375

375

لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي

901 - 991 - 996

19/8/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 376

376

لايحه اصلاح تبصره ماده (1) قانون برگزاري مناقصات

904

1314

20/8/1388

اقتصادي

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 377

377

لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تاسياست كشور

908

1732

1770

دوره هفتم

24/8/1388

امنيت

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع : 2/9/1388

 • 378

378

طرح اصلاح موادي از قانون ديوان محاسبات

909

27/8/1388

برنامه

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 4/8/1388

 • 379

379

طرح اصلاح ماده (8) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدي آن

920

8/9/1388

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 16/9/1388

 • 380

380

طرح الحاق يك تبصره به ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن

921 - 972

8/9/1388

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 381

381

طرح اصلاح تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحيه مصوب 1345 آن(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

924

978

1516

11/9/1388

قضائي

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 382

382

لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني

925

1664

11/9/1388

قضائي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

طبق ماده (146) در دستور قرار گرفت

 • 383

383

لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

926

1663

11/9/1388

قضائي

يك‌فوريتي

آماده طرح

يك‌فوريتي

طبق ماده (146) در دستور قرار گرفت

 • 384

384

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مونته‌نگرو به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه و پروتكل ضميمه آن

927 - 970

11/9/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 385

385

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف درمورد ماليات بردرآمد و سرمايه و پروتكل ضميمه آن

928 - 971

11/9/1388

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 386

386

طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي

931

1196

17/9/1388

انرژي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 387

387

طرح اصلاح تبصره ماده (18) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 و اصلاحات بعدي

932

17/9/1388

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 25/9/1388

 • 388

388

لايحه تصويب اصلاحيه پروتكل 1992 ميلادي (1371 هجري شمسي) جهت اصلاح كنوانسيون بين‌المللي مسووليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي 1969 ميلادي (1348 هجري شمسي) و پروتكل 1992 ميلادي (1371 هجري شمسي) جهت اصلاح كنوانسيون تاسيس يك صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي 1971 ميلادي (1350 هجري شمسي)

933 1265

17/9/1388

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 389

389

لايحه انصراف دولت جمهوري اسلامي ايران از عضويت در قرارداد بين‌المللي مربوط به خط شاهين كشتي‌ها مصوب 1930 ميلادي (1309 هجري شمسي)

934 - 975

17/9/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 390

390

طرح برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي در تيره‌ها ، طوايف و ايلات عشاير كوچ‌رو كشور

938

اما چاپ نشد.

22/9/1388

اعاده از مجمع

-

يك‌شوري

بايگاني

يك‌شوري

چون مجمع نظر شورا را تاييد كرد پس بايگاني شد.

 • 391

391

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 كل كشور

939

22/9/1388

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 392

392

طرح تعيين تكليف چاههاي آب قديمي فاقد پروانه بهره‌برداري

940 - 1000 - 1001 - 1102- 1103 - 1151

24/9/1388

كشاورزي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 393

393

طرح اصلاح ماده (60) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

941-‌ ‌  1110

25/9/1388

آئين‌نامه

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 394

394

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي كنترل سامانه‌هاي(سيستم‌هاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيها مصوب 2001 ميلادي (1380 هجري شمسي)

957 - 1020

9/10/1388

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 395

395

طرح تمديد اجراي موادي اصلاحي (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك كشور

965

16/10/1388

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع : 4/11/1388

 • 396

396

طرح اصلاح تبصره ماده (9) قانون تاسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي مصوب 6/5/1387

966

16/10/1388

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 23/10/1388

 • 397

397

طرح تغيير نظام آموزشي كشور

973

20/10/1388

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 4/11/1388

 • 398

398

طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق ديپلماتها و اتباع ايراني آسيب‌ديده از اقدامات اشغالگران آمريكائي

976

23/10/1388

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 399

399

طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

977 - 1090 - 1091

1777

23/10/1388

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

 

 

 • 400

400

لايحه بودجه سال 1389 كل كشور

985

4/11/1388

تلفيق

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 401

401

طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي

986 - 1010 - 1068

4/11/1388

آموزش

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 402

402

طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

988 - 990 - 1017

6/11/1388

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 403

403

طرح نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي

992

7/11/1388

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

 

 

 • 404

404

طرح تغيير نطام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي

993

7/11/1388

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 14/1/1389

 • 405

405

طرح افزايش كارآمدي شوراهاي اسلامي استانها

994

1463

7/11/1388

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 406

406

طرح اختصاص يك درصد (1%) از درآمد حاصل از توليد نفت خام ، گاز طبيعي ، سنگ آهن، مس ، سرب، روي و طلا به مناطق توليد كننده و مناطق محروم كشور.

1006 - 1077

13/11/1388

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 407

407

طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني مصوب 1387

1007 - 1073

13/11/1388

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 408

408

لايحه موافقتنامه همكاري و هماهنگي امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان

1008-

1123

 

13/11/1388

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 409

409

طرح اصلاح ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري و چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني

1025 - 1026

2/12/1388

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 410

410

طرح اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 28/2/1387

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

1027 - 1086

1087

4/12/1388

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 411

411

طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي

1040- 1219

9/12/1388

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 412

412

لايحه تاسيس استان البرز

1045

19/12/1388

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 413

413

طرح ارتقاء كيفي توليد خودرو داخلي

1051 - 1084 - 1085

17/1/1389

مشترك

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 414

414

لايحه تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS)

1058 1287

18/1/1389

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 415

415

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي دفاتر (انجمن بين‌المللي بيمه‌گران موتوري ملي)

1059

18/1/1389

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 416

416

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس

1060

18/1/1389

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع:31/1/1389

 • 417

417

لايحه اصلاح قانون سازمان برق ايران

1061

1708

18/1/1389

قضائي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 418

418

لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور

1066

1707

1783

24/1/1389

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

ارجاع : 8/2/1389

 • 419

419

لايحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

1072 1275 1329

1330

20/10/1388

تلفيق

يك‌شوري

قانون

 

مصوب مجمع

 • 420

420

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام

1075

1315

31/1/1389

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 421

421

طرح اصلاح  قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 1378 و اصلاحيه 1379

1076

1794

1/2/1389

قضايي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

ارجاع: 14/2/1389

 • 422

422

طرح الحاق دو ماده به قانون تعيين تكليف استختدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388

1088 - 1092

14/2/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 423

423

طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجائي

1089 - 1093

14/2/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 424

424

طرح استفساريه جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور

1104

1347

1348

22/2/1389

برنامه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 425

425

طرح اصلاح مواد (213) و (216) آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

1111 - 1112

28/2/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

رد شد

 

 

 • 426

426

لايحه استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني براي سرنشينان وسايل نقليه

1113

28/2/1389

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 427

427

طرح اجازه وقف اموال دراختيار مؤسسات غيردولتي غيرانتفاعي

1116

1782

29/2/1389

قضايي

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 428

428

طرح اصلاح ماده (115) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درخصوص بيانيه‌ها

1117

29/2/1389

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 429

429

طرح الحاق يك تبصره به ماده (12) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

1118

29/2/1389

فرهنگي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 430

430

طرح امر به معروف و نهي از منكر

1121

1360

2/3/1389

شوراها

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 9/3/1389

 • 431

431

طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387

1122 - 1160 - 1164

2/3/1389

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 432

432

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1389 كل كشور بمنظور تأمين وسايل كمك توانبخشي موردنياز جانبازان و معلولين

1124

1321

4/3/1389

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 433

433

طرح استفساريه قانون نحوه اجراي ماده (35) قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

1125

4/3/1389

ويژه نظارت

يك‌فوريتي

مسترد

 

 

 • 434

434

طرح الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري

1129 - 1207

16/3/1389

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 435

435

طرح اصلاح قانون حمايت از انقلاب مردم فلسطين مصوب 1369

1130

18/3/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 436

436

لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي

1131

19/3/1389

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 437

437

طرح الحاق يك بند به قانون بودجه سال 1389 كل كشور

1135

23/3/1389

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 438

438

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن

1136 1284 1306

25/3/1389

شوراها

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 439

439

طرح استفساريه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم و نامهاي تجاري

1137

1776

25/3/1389

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 440

440

لايحه اصلاح قانون معادن

1138 1296

1335

اصلاحيه

1505

1643

1728

25/3/1389

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 441

441

لايحه الحاق جزاير هندورابي و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد كيش

1139 - 1184

25/3/1389

اقتصاد

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 442

442

طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي

1141 - 1172 - 1143

26/3/1389

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 443

443

طرح معتبر بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص دانشگاه آزاد اسلامي

1147

2/4/1389

آموزش

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 444

444

لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه

1148 - 1223

2/4/1389

قضايي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 445

445

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديد‌نظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي

1149

1232

1362

2/4/1389

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 446

446

لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا

1150

1211

2/4/1389

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 447

447

طرح تفسير اجراي ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386

1157 - 1178

13/4/1389

ويژه اصل 44

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 448

448

طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

1158

1437

13/4/1389

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 449

449

لايحه تصويب مو.ارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه مقاوله‌نامه و آيين‌نامه كلي كنفرانسها، مجامع و ساير جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي كنفرانس سران مختار (آنتاليا - 2006 «1385 هجري شمي»

1161 

1225

15/4/1389

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 450

450

لايحه الحاق سازمان تعاوني كادر نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

1162 - 1235

15/4/1389

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 451

451

لايحه الحاق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

1163

15/4/1389

اجتماعتي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 452

452

لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين‌جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

1167 - 1220

16/4/1389

قضايي‌

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 453

453

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

1168 - 1221

16/4/1389

قضايي‌

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 454

454

لايحه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي

1169 - 1224

16/4/1389

قضايي‌

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 455

455

طرح استفساريه ماده يك تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن

1174

1432

27/4/1389

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 456

456

طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار

1176

1650

پيوست

29/4/1389

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 457

457

لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم

1177

1789

29/4/1389

امنيت

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

 

 • 458

458

طرح نحوه توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي بيئن روزنامه‌ها

1179

30/4/1389

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 459

459

طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي

1180

1257

30/4/1389

قضايي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 460

460

لايحه موافقتنامه همكاريهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

1181 1242

30/4/1389

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 461

461

طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دوهزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار

1191

1424

23/5/1389

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 462

462

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن

1192

1238

26/5/1389

اقتصاد

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 463

463

لايحه تشكيلات دادسرا و دادگاه عالي و نظارت انتظامي بر رفتار قضايي

1193

1338

1433

1500

1669

1580

جايگزين

26/5/1389

قضايي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 464

464

طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا مصوب 20/12/1382

1200 1261

27/5/1389

مشترك

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

14/9/1389 از دستور خارج شد (به درخواست رئيس كميسيون مشترك)

 • 465

465

طرح اصلاح جزء (ط) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور

1201

1322

31/5/1389

برنامه و بودجه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 466

466

طرح الزام سازمان تربيت‌بدني و فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران به ايجاد رويه‌ها و اتخاذ ترتيبات جديد در ورزش فوتبال

1203

1255 1256

2/6/1389

فرهنگي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 467

467

طرح اختيار دولت براي تعيين ساعات كار در ماه مبارك رمضان و افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر

1204 - 1213-  1214

2/6/1389

اجتماعي

يك‌فوريتي

مسترد

 

 

 • 468

468

طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار

1217

1614

8/6/1389

اجتماعي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

ارجاع : 27/6/1389

 • 469

469

طرح اصلاح تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

1218

1342

1346

8/6/1389

ويژه

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 470

470

لايحه ايجاد چهارده منطقه ويژه اقتصادي

1230

1289

8/6/1389

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 471

471

طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 و 1389

1233

1259

1313

16/6/1389

آموزش

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 472

472

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (655) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

1248

17/6/1389

قضايي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 473

473

طرح قانون نفت و گاز

1249

1415 اصلاحيه

1477

4/7/1389

انرژي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 474

474

طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان

1250

1397

پيوست

1447

1595

اصلاحيه‌دارد

1842

4/7/1389

مشترك

يك‌شوري

شوراي نگهبان

 

 

 • 475

475

طرح اصلاح جزء «ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

1251

1370

6/7/1389

برنامه

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 476

476

طرح استفساريه ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1369

1258

1311

1312

1375

7/7/1389

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 477

477

طرح الحاق يك تبصره به ماده (220) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

1266

20/7/1389

آيين‌نامه

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 478

478

طرح انتزاع خدمات بيمه درماني مددجويان روستايي، عشايري و شهري با جمعيت كمتر از (20) هزار نفر از سازمان بيمه خدمات درماني و الحاق آن به كميته امداد امام خميني (ره)

1267

1575

1576

20/7/1389

بهداشت

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 479

479

طرح اصلاح قوانين نحوه معرفي، انتخاب و فعاليت ناظرين و ساماندهي امور نظارتي مجلس شوراي اسلامي

1268

1610

1646

پيوست

21/7/1389

آيين‌نامه

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 480

480

طرح اصلاح تعطيلات رسمي و تغيير ساعت كار اداري

1269

1334

21/7/1389

اجتماعتي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 481

481

لايحه اصلاح جزء (الف - 2) بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور

1276

1323

2/8/1389

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 482

482

طرح پوشش بيمه جاني و مالي مصرف‌كنندگان برق شهري و روستايي (بيمه‌گزاران)

1280

1316

5/8/1389

اقتصاد

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 483

483

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

1283

1342

1374

10/8/1389

كشاورزي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 484

484

طرح ممنوعيت ساخت، حمل و نگهداري ادواتي كه در درگيري فيزيكي بين افراد كاربرد دارد

1284

1593

17/8/1389

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 485

485

لايحه پذيرش اصلاحيه ضميمه (ب) پروتكل درمورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغيير آب و هوا

1291

1359

25/8/1389

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 486

486

طرح وكالت

1292

1/9/1389

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 487

487

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

1299

1352

28/9/1389

قضايي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 488

488

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آب‌نگاري

1300

1363

28/9/1389

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 489

489

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد مالياتهاي بردرآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال

1301

1509

28/9/1389

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 490

490

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم

1302

1401

28/9/1389

قضايي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 491

491

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه2)

1303

1425

1460

28/9/1389

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 492

492

لايحه جامع خاك

1319

1443

1/10/1389

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 493

493

طرح استخدام مهندسين ناظر مزارع گندم كشور

1320

1358

1361

5/10/1389

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 494

494

لايحه بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

1325

8/10/1389

ويژه (44)

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 495

495

طرح اصلاح ماده (17) قانون ساختار نظام جامع و تأمين اجتماعي مصوب 1383

1331

12/10/1389

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 496

496

طرح فوق‌العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني

1332

1440

12/10/1389

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 497

497

لايحه استفساريه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1371

1333

1404

12/10/1389

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون (درخواست كميسيون)

يك‌شوري

ششماه از 22/9/1390

 • 498

498

طرح الحاق يك‌ تبصره به ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347

(اين طرح توسط شوراي‌عالي استانها ارائه شده)

1341

1423

26/10/1389

عمران

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 499

499

طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386

1349

1389

4/11/1389

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 500

500

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

1350

1644

1867

4/11/1389

ويژه‌44

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

 

 • 501

501

طرح نحوه تعيين شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش‌عالي غيردولتي

1351

4/11/1389

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 502

502

لايحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا - مصوب 1365 - و قانون اصلاح مذكور - مصوب 1371

1356

1791

10/11/1389

اجتماعي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 503

503

لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران

1357

1441

10/11/1389

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 504

504

طرح حمايت از افرادي كه توسط گروهكهاي ضد انقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول مي‌شوند

1371

24/11/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 505

505

طرح جامع نظام باشگا‌ه‌داري در ايران

1372

24/11/1389

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 506

506

لايحه بودجه سال 1390 كل كشور

1381

1428

1450

1/12/1389

تلفيق

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 507

507

لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

1382

1602

1755

1/12/1389

قضايي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 508

508

لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو

1383

1481

1494

1/12/1389

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 509

509

طرح دوفوريتي افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

1384

3/12/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 510

510

طرح دوفوريتي تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388

1385

3/12/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

بايگاني

 

 

 • 511

511

طرح الحاق يك‌ماده به قانون مجازات اسلامي

1387

1/12/1389

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 512

512

طرح اصلاح قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري و الحاق يك تبصره به ماده (107) قانون مذكور

1395

1499

8/12/1389

بهداشت

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 513

513

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي

1398

1399

1416

10/12/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 514

514

طرح اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389

1405

1407

17/12/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 515

515

طرح اصلاح رديف (1) جزء (ع) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور

1406

1408

17/12/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 516

516

طرح دوفوريتي اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390

1412

1414

23/12/1389

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 517

517

طرح اصلاح ماده (57) قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 1374

1417

1448

25/12/1389

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 518

518

طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح مواد(24) و (36) قانون گذرنامه مصوب 1351

1418

1498

1504

25/12/1389

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 519

519

طرح اصلاح مواد (8) و (9) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378

1419

1445

25/12/1389

شوراها

يك‌شوري

رد شد

 

 

 • 520

520

طرح اصلاح ماده (165) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

1420

25/12/1389

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 521

521

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان

1438

1459

1501

28/1/1390

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 522

522

طرح استفساريه تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386

1446

12/2/1390

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 523

523

لايحه اصلاح ماده (3) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري

1456

1588

1/3/1390

عمران

يك‌شوري

مسترد

 

 

 • 524

524

لايحه اساسنامه بين‌المللي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي)

1457

1672

1/3/1390

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 525

525

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران درمؤسسه منطقه‌اي استاندارد سازي، ارزيابي انطباق، تاييد صلاحيت و اندازه‌شناسي (ريسكام)

1458

1513

1/3/1390

صنايع

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

ارجاع : 18/3/1390

 • 526

526

طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق التدريس استخدامي در آموزش و پرورش

1461

3/3/1390

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 527

527

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) و مواد (22 و 23) ‌قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384

1462

1827

3/3/1390

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 528

528

طرح اصلاح ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي مصوب 27/8/1386 و تبصره (1) آن

1464

3/3/1390

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع : 18/3/1390

 • 529

529

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان اانساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران

1465

1517

4/3/1390

عمران

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 530

530

لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير

1466

1562

4/3/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 531

531

لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

1467

1756

1757

4/3/1390

اقتصادي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 532

532

لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU)منعقد شده در ژنو سال 2008 ميلادي (1387 هجري شمسي)

1468

1563

4/3/1390

صنايع

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 533

533

لايحه وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي

1472

1478

1479

1492

پيوست

1493

جايگزين

8/3/1390

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 534

534

طرح الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

1475

10/3/1390

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 535

535

طرح تأسيس دانشگاه جامع امام خميني (ره)

1476

10/3/1390

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 536

536

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده

(اين طرح توسط شوراي عالي استانها ارائه شده)

1480

11/3/1390

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 537

537

لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

1488

1792

1793

22/3/1390

اقتصادي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

 

 • 538

538

لايحه اصلاحيه پروتكل مونترال درمورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء - پكن (12 - 8 آذرماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999)

1489

1571

22/3/1390

كشاورزي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

 

 • 539

539

طرح اصلاح قانون اصلاح مواد (63 و 64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 25/12/1379 براي بودجه سال 1389 كل كشور

1490

1565

22/3/1390

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 540

540

طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1491

22/3/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 541

541

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

1495

24/3/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 542

542

طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

1496

1534

24/3/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 543

543

طرح استفساريه تبصره (3) ماده (71) و ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري

1497

1535

24/3/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

بايگاني

 

 

 • 544

544

طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن مصوب 1377 و الحاق موادي به آن

1511

1814

31/3/1390

ويژه (44)

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 545

545

طرح تسري قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان دامپزشكي

1512

1577

1605

جايگزين

31/3/1390

اجتماعي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 546

546

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژيهاي تجديدپذير

1514

1635

1/4/1390

انرژي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 547

547

طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي

1525

1522

5/4/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 548

548

طرح اصلاح ماده (48) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387

1523

اصلاحيه

1831

1839

5/4/1390

اقتصادي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

(يك‌فوريتي 20/10/1390)

 • 549

549

لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري عربي سوريه

1524

1637

5/4/1390

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

 • 550

550

لايحه وظايف و اختيارات دو وزارتخانه كار و رفاه اجتماعي و صنعت و تجارت

1528

1526

7/4/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 551

551

طرح دائمي شدن قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1387

1529

1597

8/4/1390

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 552

552

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

1536

1721

2/4/1390

كشاورزي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 553

553

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

1537

2/4/1390

كشاورزي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

يك‌شوري

 

 • 554

554

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان

1538

1722

2/4/1390

كشاورزي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 555

555

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

1541

1598

28/4/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 556

556

لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند درمورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري

1542

1599

28/4/1390

قضايي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

 

 

 • 557

557

لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

1543

1600

28/4/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 558

558

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه‌بيسائو

1544

1638

28/4/1390

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 559

559

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

1545

1601

28/4/1390

قضايي

يك‌شوري

شوراي نگهبان

 

 

 • 560

560

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

1546

1639

28/4/1390

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 561

561

لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

1547

1604

28/4/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 562

562

طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

1548

29/4/1390

فرهنگي

يك‌فوريتي

مسترد

يك‌فوريتي

 

 • 563

563

لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي

1552

1651

جايگزين

29/4/1390

كشاورزي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 564

564

طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب 1389

1553

1709

1710

2/5/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

 

 

 • 565

565

طرح تحريم و تعقيب برخي مقامات آمريكايي

1554

2/5/1390

امنيت

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 566

566

لايحه اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها

1556

1665

1666

پيوست

4/5/1390

شوراها

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 567

567

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي درمورد كمك متقابل بين گمركات آنها

1557

1640

4/5/1390

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 568

568

لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

1558

4/5/1390

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 569

569

لايحه موافقتنامه كمك و همكاري متقابل درمورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

1559

1641

4/5/1390

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 570

570

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان

1560

1603

4/5/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 571

571

لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور

1561

1642

4/5/1390

كشاورزي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 572

572

طرح انتزاع وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد كشاورزي

1568

1686

1698

9/5/1390

كشاورزي

يك‌فوريتي

مسكوت

يك‌فوريتي

27/9/1390 به مدت سه ماه مسكوت ماند

 • 573

573

طرح تهيه شناسنامه رسمي براي اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي

1569

9/5/1390

فرهنگي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 574

574

طرح تشديد مجازات با جرائم خشونت‌بار

1570

9/5/1390

قضايي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 575

575

طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385

1572

1611

1645

11/5/1390

قضايي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 576

576

طرح حذف تبصره (3) ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري

1573

1659

11/5/1390

اجتماعي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 577

577

طرح استفساريه بنده (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري

1574

1723

11/5/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

 

 • 578

578

لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر

1594

1606

1607

23/5/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

 • 579

579

طرح انتقال آب براي نجات درياچه اروميه از خشك شدن

1596

25/5/1390

انرژي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 580

580

طرح اصلاح تبصره (3) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378

1613

1682

2/6/1390

شوراها

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 581

581

طرح اصلاح بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

1632

1630

6/6/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 582

582

لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس

1631

1687

6/6/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 583

583

طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 1386

1633

1731

1761

7/6/1390

بهداشت

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 584

584

طرح اصلاح ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389

1649

1840

29/6/1390

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 585

585

طرح برقراري فوق‌العاده جذب كاركنان غيرهيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي وابسته

1654

1771

5/7/1390

آموزش

يك‌فوريتي

آماده طرح

 

در جلسه 398 مورخ 12/11/1390 تصميم گرفته شد كه از دستور خارج تار دولت تصميم گيري كند

 • 586

586

طرح اصلاح بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

1655

1730

5/7/1390

برنامه

يك‌شوري

ردشد

 

 

 • 587

587

طرح الحاق يك بند به قانون بودجه سال 1390 كل كشور

1656

1748

5/7/1390

برنامه

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

 

 • 588

588

طرح الحاق يك تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372 و اصلاحيه بعدي آن

1657

1701

5/7/1390

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 589

589

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور

1658

1762

5/7/1390

اقتصادي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 590

590

طرح مجوز دريافت حق‌الارض از شركتهاي خدماتي - تأسيساتي توسط شهرداريها

1661

5/7/1390

اقتصاد

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 591

591

لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين

1670

1727

17/7/1390

قضايي

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 592

592

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون لغو ضرورت تصديق رسمي اسناد دولتي بيگانه - مصوب 1961 ميلادي

1671

1821

17/7/1390

امنيت

يك‌شوري

دستور

يك‌شوري

 

 • 593

593

طرح قانون وزارت نفت

1673

1787

1795

19/7/1390

انرژي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

 

 • 594

594

طرح استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

1688

26/7/1390

دو فوريتي

دو فوريتي

قانون

 

 

 • 595

595

طرح اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

1689

26/7/1390

فرهنگي

يك‌فوريتي

آماده طرح

يك‌فوريتي

 

 • 596

596

طرح اصلاح ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي - اصلاحي 7/10/1389

1690

1749

26/7/1390

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 597

597

طرح اصلاح قانون حفط كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 و ااصلاحيه بعدي آن

1692

27/7/1390

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 598

598

لايحه چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأتهاي انضباطي نيروهاي مسلح

1702

1/8/1390

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 599

599

طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

1703

1750

1788

1/8/1390

آموزش

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

 

 • 600

600

طرح الزام تحويل تصاوير صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

1704

1769

1/8/1390

شوراها

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

 • 601

601

طرح الحاق دو تبصره به ماده (35) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387

1712

 

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 602

602

لايحه اصلاح قانون دريايي ايران

1735

22/8/1390

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 603

603

طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 1366

1736

22/8/1390

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 604

604

طرح اصلاح بند (6) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات

1737

22/8/1390

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 605

605

طرح نظام جامع رسانه‌هاي همگاني

1738

22/8/1390

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 606

606

طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

1739

1832

1843

23/8/1390

اقتصاد

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

 

 • 607

607

طرح تشكيل سازمان نظام آمار شناسي ايران

1740

1823

23/8/1390

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 608

608

لايحه بيمه بيكاري

1746

29/8/1390

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 609

609

لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان

1747

29/8/1390

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 610

610

طرح لغو استفساريه تبصره (3) مواد (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 23/8/1390

1751

1752

1/9/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 611

611

طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386

1753

1/9/1390

 

يك‌شوري

بايگاني

 

 

 • 612

612

طرح كاهش روابط با انگليس

1754

1763

2/9/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 613

613

طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - مصوب 1370

1764

8/9/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 614

614

طرح اصلاح بند (65) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور

1765

1835

8/9/1390

برنامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 615

615

طرح كمك به اجراي مأموريتهاي فرهنگي جوانان بسيج

1766

8/9/1390

برنامه

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 616

616

طرح اصلاح بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389

1767

1856

8/9/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي

 

 • 617

617

طرح حق اقامه دعاوي حقوقي، كيفري و اداري براي حفط بيت‌المال و حقوق مردم توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

1768

8/9/1390

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 618

618

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع انرژي (انرژي اتمي - برق)

1773

9/9/1390

انرژي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 619

619

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع استاندارد

1774

9/9/1390

صنايع

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 620

620

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع پولي و بانكي

1775

 

اقتصاد

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 621

621

طرح انتقال موردي محكومان به حبس

1784

22/9/1390

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 622

622

لايحه اجازه افزايش سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) «و موسسه توسعه بين‌االمللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني

1785

1836

22/9/1390

اقتصادي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

 

 • 623

623

لايحه اصلاحيه ضمیمه سوم و پيوست(1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران به ضمايم (3)، (4) و (6) ‌كنوانسيون بين­المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها

1786

22/9/1390

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 624

624

لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن

1796

23/9/1390

اقتصاد

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 625

625

طرح استفساريه درمورد شمول ماده (36) به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي

1797

1868

23/9/1390

بهداشت

يك‌فوريتي

شوراي نگبها

يك‌فوريتي

 

 • 626

626

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع ثبت اسناد و املاك

1800

23/9/1390

قضايي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 627

627

طرح اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها

1801

27/9/1390

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 628

628

طرح اصلاح تبصره (3) ماده (5) قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات

1802

29/9/1390

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 629

629

طرح استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها

1807

1808

4/10/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 630

630

طرح تبديل وضعيت مربيان حق‌التدريس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني

1809

1857

1869

4/10/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

 

 • 631

631

طرح اصلاح عنوان صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

1810

1860

1870

4/10/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

دستور

يك‌فوريتي

 

 • 632

632

لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

1815

7/10/1390

بهداشت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 633

633

لايحه تعيين حدود مسؤوليت شركتهاي هواپيمايي

1816

7/10/1390

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 634

634

طرح تأسيس سازمان نظام مددكاري اجتماعي جمهوري اسلامي ايران

1817

1858

7/10/1390

اجتماعي

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

 

 • 635

635

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع ثبت احوال كشور

1818

7/10/1390

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 636

636

طرح افزايش يك تبصره به ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 و اصلاحات بعدي آن

1819

1876

7/10/1390

بهداشت

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

 

 • 637

637

طرح الحاق يك تبصره به ماده(115) قانون مديريت خدمات كشوري

1834

18/10/1390

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 638

638

طرح ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهادكشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري

1837

20/10/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 639

639

طرح دوفوريتي استفساريه مفاد جزء(ب) بند(46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور

1838

20/10/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

قانون

 

 

 • 640

640

طرح استفساريه بند (ل) ماده (139) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم

1846

21/10/1390

اقتصاد

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 641

641

طرح تأسيس سازمان ملي استاندارد ايران

1847

21/10/1390

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 642

642

طرح الزام تهيه پيوست فرهنگي و اجراي آن در طرحهاي مهم كشور

1848

21/10/1390

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 643

643

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع معاملات دولتي

1849

21/10/1390

اقتصاد

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 644

644

طرح اعلام نسخ قوانين با موضوع صنفي

1850

21/10/1390

اقتصاد

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 645

645

طرح اصلاح ماده (982) قانون مدني

1851

1853

پيوست

25/10/1390

دوفوريتي

دوفوريتي

رد شد

 

 

 • 646

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 647

647

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و الحاق موادي به آن

1854

27/10/1390

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 648

648

طرح الزام دولت به پيگيري حقوق قربانيان ايراني اقدامات تروريستي در محاكم داخلي و بين‌المللي

1855

28/10/1390

امنيت

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 649

649

لايحه موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ كالا و مسافر بين‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري اسلامي پاكستان

1863

9/11/1390

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 650

650

لايحه موافقتنـامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتي درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه و پروتكل الحاقي مربوط بين جمهوري‌اسلامي‌ايران و جمهوري اسلووني

1864

 

 

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 651

651

لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري - صنعتي خليج فارس

1865

11/11/1390

اقتصاد

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 652

652

طرح اصلاح قانون هدفمندسازي يارانه‌ها

1866

11/11/1390

ويژه تحول اقتصادي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

 

 • 653

653

لايحه بودجه سال 1391 كل كشور

1873

12/11/1390

تلفيق

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

 

 • 654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 655

655

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز

1875

16/11/1390

قضايي

يك‌فوريتي

شوراي نگهبان

يك‌فوريتي